jhlps prepares your child for success!

 

                       தூரநோக்கு

கல்வியின் நிறைவாம் ஒழுக்கம் பேணிட
மறைந்திருக்கும் ஆற்றல்களை வெளிக்கொணர்ந்திட
அன்பாய் சிறுமியர் என்றும் இலங்கிட
இங்கொரு தளத்தைக் கட்டி எழுப்புவோம்.

                          VISION

TO MAINTAIN DISCIPLINE AS A FULFILLMENT

OF EDUCATIONAL ASPIRATIONS,

TO BRING OUT LATENT CAPABILITIES,

TO LET CHILDREN LIVE IN PLACE AND HARMONY,

LET'S CREATE A FIELD HERE.


நோக்கக்கூற்று

சிறுவயது முதல் சத்தியம், தர்மம், சாந்தி, பிரேமை, அகிம்சை வழியில், பண்புசார் விருத்தியை வாழ்வில் கடைப்பிடித்து கல்வியின் நிறைவான ஒழுக்கம் உடையவராக இருத்தல்.

ஒவ்வொரு மாணவரிடையேயும் மறைந்துள்ள உள்ளாந்த ஆற்றல்களை வெளிக் கொணர்ந்து அவற்றை தமது வாழ்வில் மேலோங்கச் செய்தல்.

அன்பினால் எல்லா ஜீவராசிகளையும் வசீகரிக்கலாம் என்பதை உணர்வுபூர்வமாக உணர்ந்து, அன்பு வழியில் வாழ்ந்து, சமூகத்தின் நற்பிரஜையாக உருவாக்குதல்.

இவற்றின் மூலம் காத்திரமான எதிர்கால தாய்க்குலத்தினை உருவாக்குவோம்.


MISSION

  • BE A COMPLETE DISCIPLINARIAN OF EDUCATION BY FOLLOWING THE PRINCIPLES OF TRUTH, CHARITY, PEACE, LOVE AND NONVIOLENCE FROM INFANCY.
  • TO BRING OUT THE HIDDEN TALENTS IN EVERY STUDENT AND THEREBY PROSPER THEM IN LIFE.
  • MAKING CHILDREN FEEL THAT ALL THE LIVING THINGS CAN BE ATTRACTED BY LOVE AND PRODUCING GOOD CITIZENS BY PRACTICING LOVE.
  • FOLLOWING THE ABOVE AND PRODUCING A STRONG AND HEALTHY FUTURE GENERATION OF WOMEN.

ghlrhiy tuyhW

jpUkjp tprhyhl;rp rptFUehjH mtHfs; ,e;J kfspH fy;Y}upf;F toq;fpa fhzpapy; njd; fpof;F %iyg; gFjpapy; 80 NgHr; epyg;gug;gpy;; murb tPjp aho;g;ghzk; vDk; Kftupapy; ey;Y}H gpuNjr nrayhsH gpuptpy; J/102 fe;jHklk; tlNkw;F fpuhkNrtfH gpuptpy; mike;Js;sJ. ghlrhiy kFl thrfk; md;Ng tho;T” . ,J juk; - III tifg; ghlrhiy MFk;.

1979.01.01 ,y; ,e;J kfspH fy;Y}upapy; ,Ue;J 70’ x 20’ (1400 r.mb) msT nfhz;l ifg;gzp miw xJf;fpj; jug;gl;lJ. 1981 ,y; ifg;gzp miwAld; njhlHr;rpahf ,Ue;j kidapay; miw 70’ x 20’ (1400 r. mb) ,g;ghlrhiyf;Ff; nfhLf;fg;gl;lJ. ,f;fhyg;gFjpapy; kidapay; miwapy; fy;Y}upd; kidapay; tFg;Gf;fs; xUGwKk; Muk;g tFg;Gfs; ,uz;L kWGwKk; elf;f Ntz;ba ,f;fl;lhd epiyapy; ,aq;fpaJ. ngsjPf tsg;gw;whf;Fiw njhlHe;j tz;zNk ,Ue;jJ.

Kjy; mjpguhf 1979.01.01 ,y;  jpUkjp Nahfk;kh =tpf;fpNd];tuh nghWg;Ngw;whH. aho; khtl;lj;jpNyNa irtg; ngz;fSf;fhd Muk;gg; ghlrhiyahf gy ,d;dy;fs; jilfs; neUf;fPLfSf;F kj;jpapYk; gpufhrpf;fj; njhlq;fpaJ. ,tUila fhyj;jpy; ,e;J kfspH fy;Y}up tshfj;Jld; ,ize;J ,aq;fpa ,g;ghlrhiyf;F jdpj;Jg; ngaupl Ntz;Lnkd mg;Nghija ngw;NwhH MrpupaH rq;fKk;> tl;lhuf;fy;tp mjpfhupahfpa jpU Fkhurhkp NrhkRe;juk; mtHfspd; gupe;Jiuf;F mika ,g; ghlrhiy ,e;J kfspH Muk;g ghlrhiy vd;w ngaUld; kpspuj; njhlq;fpaJ..

ghlrhiyapd; fOj;Jg;gl;b 1983.05.11 jpfjp mg;Nghija mjpgH> MrpupaHfspd; Kaw;rpahy; Kjy; Kiwahf mzptpf;fg;gl;lJ. ghlrhiyf; fPjk; ethypA+iur; NrHe;j Foe;ijf; ftpQH mkuH gh.rj;jparPyd; mtHfshy; ,aw;wpj; jug;gl;lJ.

1994 ,y; ghlrhiy ,yl;ridia jpU K. ,uhjhfpU];zd; vd;gtupdhy; tiuag;gl;L 1994.10.06 ,y; mjpguplk; ifaspf;fg;gl;lJ.

,tH Xa;Tf;fhyk; tiu ,g; ghlrhiyapd; mbg;giltrjpfs;> ngsjPfts mgptpUj;jp> fy;tp mgptpUj;jp Nghd;w tplaq;fspy; Vida Kd;dzpg; ghlrhiyfSf;F ,izahf ,g; ghlrhiyAk; tpsq;f Kaw;rp nra;jtH ,tH fhyg;gFjpapy;  Gyikg;guprpy; guPl;irfspy; gbg;gbahd Kd;Ndw;wj;ij fz;lhH. ,tH 1996.07.09 ,y; Xa;T ngw;whH. ,tH fhyj;jpy; 1982.01.01 jpfjp njhlf;fk; Mrpupauhf flikahw;wpa jpUkjp jduQ;rdp my;Ngl; Jiurpq;fk; mtHfs; 1994.01.01 jpfjp njhlf;fk; 1996.07.09 tiu gpujp mjpguhf flikahw;wp ,uz;lhtJ mjpguhf 1996.07.10 flikiag; nghWg;Ngw;whH.

,tUila fhyj;jpy; ehl;by; Vw;gl;l mrhjhuz #o;epiy fhuzkhf ghlrhiy gy;NtW ,d;dy;fis vjpHNehf;f Ntz;bapUe;jJ. mf; fhyg;gFjpapy; khztH njhifapy; ghupa tPo;r;rpepiy fhzg;gl;lJ. ,tupd; epHthfj;jpwik> tplhKaw;rpapdhYk; ngsjPf tsk;> fy;tp mgptpUj;jp> ,izg;ghltpjhd nraw;ghLfs; vd;gtw;wpy; tsHr;rpia Vw;gLj;j Jbg;Gld; nraw;gl;ltH MthH.

ghlrhiy gioa khztH rq;fk; 1992 ,y; Muk;gpf;fg;gl;L aho; ,e;J kfspH fy;Y}upapd; gioa khztpfs; rq;ff; nfhOk;Gf;fpis ghlrhiy tsHr;rpf;F cjtp tUfpwJ. rq;fj;jpd; jiytpahf jpUkjp Rghq;fpdp R[Ptd; nraw;gl;L tUfpwhH.

ghlrhiy mgptpUj;jpr;rq;fk; 1983k; Mz;L fhyg;gFjpapypUe;J fy;tp mgptpUj;jp> ngsjPf ts mgptpUj;jp> ,izf;fiyj;jpl;l nraw;ghLfs; vd;gtw;wpy; ngUk; gq;fspg;G nra;J tUfpwJ.

MrpupaH eyd;Gupr; rq;fk; 1981 k; Mz;L Kjy; nraw;gl;Lf; nfhz;L tUfpwJ. 2003.06.27 ,y; ahg;G jpUj;jp mikf;fg;gl;L fof eilKiwf;F Vw;g kdpjhgpkhd mbg;gilapy; epjp md;gspg;gpid toq;fp tUfpwJ.

,uz;lhk; mjpgH jpUkjp jduQ;rdp my;Ngl; Jiurpq;fk; mtHfspd; fhyg;gFjpapy; 2004k; Mz;L ,g; ghlrhiy jdJ nts;sp tpohtpid fz;L G+upg;gile;jJ. ,uz;lhk; mjpgH jpUkjp jduQ;rdp my;Ngl; Jiurpq;fk; 2011.03.02 k; jpfjp jkJ mfit mWgjpy; Xa;tpy; nry;y 2011.03.03 jpfjp %d;whtJ mjpguhf nry;tp #upatjdp muruj;jpdk; flikahw;wp tUfpwhH. ,tH jdJ fhyg;gFjpapy; Ie;jhz;Lj;jpl;lj;jpy; juk; 1 5 tFg;Gf;fspy; xU gpupTf;F etPd fw;wy; rhjdq;fSldhd khjpup tFg;giwfis cUthf;Ftjw;F Kidg;Gld; nraw;gl;L tUfpwhH. njhlHe;J tUk; Mz;Lfspy; juk; 5 Gyikg;guprpy; guPl;ir rpj;jptPjj;ij 2% khf mjpfupj;J 2016k; Mz;by; 31% mjpfupg;gjw;Fupa fw;wy; nrahyOq;Ffis Kd;ndLj;JtUfpd;whH. 60 tUl gioik tha;e;j Kjd;ik epiy 1 ,w;fhd fl;llk; (3/140’x25’) Kw;whf mopf;fg;gl;L Gjpa fl;llj;jpd; mbj;jsj;ij mikj;J Kbj;jy; Nghd;w jpl;lq;fis Kd;ndLj;Jr; nry;yTs;shH.     

,g; ghlrhiy Kg;gj;J%d;W tUl fhyj;jpy; gy rhjidfis epiy ehl;b 516 khztHfisAk;> 24 MrpupaHfisAk; nfhz;L tPW eilNghl;L Gfo; G+j;j ghlrhiyfspy; xd;whf kpspHe;J tUfpd;wJ.

 This website under constructions by JHLPS.

Arasady Road Kantharmadam, Jaffna, North Province

 

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola